مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز
  • کدخبر 42
  • 1402/03/02-11:57
  

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی(مذاکره احتمالی) حفاری ولوله گذاری 3حلقه چاه آب

آگهی مناقصه عمومی(مذاکره احتمالی)حفاری و لوله گذاری 3حلقه چاه آب