مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

اعضای هیئت مدیره

مهدی آزادبخت نائب رئیس و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مهدی آزادبخت نائب رئیس و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

1401/06/09-08:33

مسلم ویسی عضو مؤظف هیئت مدیره

مسلم ویسی عضو مؤظف هیئت مدیره

1401/06/09-08:33

محسن رحمانی رئیس هیئت مدیره

محسن رحمانی رئیس هیئت مدیره

1401/06/09-08:32