مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

تاریخچه

شركت کشت  و صنعت بازوی کشاورز (سهامي خاص) در تاريخ 1370/07/08 تأسيس و تحت شماره 2056 مکرر در اداره ثبت شرکتهای کرمانشاه به ثبت رسيده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (از واحدهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) میباشد.