مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
 شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

تعالی سازمانی

اهداف 

مالی و مدیریت:

 1. ارتقاء سطح رضایت ذینفعان
 2. تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌ها
 3. ارتقاء بهره‌برداری از منابع و عوامل موجود

مشتری: 

 1. تنوع‌بخشی به بازارهای هدف داخلی و خارجی

فرآیندها:

 1. ارتقاء کمی و کیفی تولیدات
 2. افزایش راندمان تولید

رشد و یادگیری:

 1. ارتقاء سطح دانش، شایستگی‌ها و عملکرد کارکنان
 2. توسعه سیستم‌های مدیریتی در راستای ارتقای سطح تعالی


ارزش‌ها 

 1. متعهد به جامعه ذینفعان
 2. یادگیری، نوآوری و توسعه پایدار
 3. ثمره طبیعی، با کیفیت و سالم
 4. اهتمام به ارزش‌ها و کرامت انسانی
 5. قانون‌مداری، شفافیت و انضباط مالی