مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

ماموریت و چشم انداز ها

چشم‌ انداز:

 

  • شرکت‌ کشت‌و صنعت‌بازوي کشاورز با توکل‌به‌خداي متعال و تعهد به‌آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامی‌ایران در نظر دارد تا علاوه بر رشد تولید و اعتلاي بهره وري محصولات کشاورزي، نسبت‌به‌کسب‌جایگاهی‌برتر در سطح‌ملی‌ممارست‌نموده و به‌عنوان پایگاه نوآوري هاي بخش‌کشاورزي در منطقه‌گام بر دارد.

    مأموریت‌:

     

    • شرکت‌ کشت‌وصنعت‌بازوي کشاورز تولیدکننده محصولات زراعی‌و باغی‌، یکی‌از شرکتهاي برتر تولید کننده محصولات زراعی‌با برخورداري از نیروي انسانی‌کارآمد، خلاق و ارزش آفرین‌بوده و در برابر ذینفعان پاسخگو می‌باشد.