مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز

محصولات

مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی-شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزگلرنگ
گلرنگ

گلرنگ

مشاهده
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی-شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزذرت-دانه-ای
ذرت دانه ای

ذرت دانه ای

مشاهده
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی-شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزکلزا
کلزا

کلزا

مشاهده
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی-شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزشرکت-کشت-وصنعت-بازوی-کشاورز(سهامی-خاص)-محصول-نخود
شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز(سهامی خاص) محصول نخود

تولیدی واحدهای کشاورزی تابعه

مشاهده
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی-شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزشرکت-کشت-وصنعت-بازوی-کشاورز(سهامی-خاص)-محصول-ذرت
شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز(سهامی خاص) محصول ذرت

تولیدی واحدهای کشاورزی تابعه

مشاهده
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی-شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزشرکت-کشت-وصنعت-بازوی-کشاورز(سهامی-خاص)-محصول-جو
شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز(سهامی خاص) محصول جو

تولیدی واحدهای کشاورزی تابعه

مشاهده
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی-شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورزشرکت-کشت-وصنعت-بازوی-کشاورز(سهامی-خاص)-محصول-گندم
شرکت کشت وصنعت بازوی کشاورز(سهامی خاص) محصول گندم

واحدهای کشاورزی تابعه

مشاهده